Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles aan hem behoort, (beste kerels.... sympathiek van welk

land ze ook zijn!).... Britsche Nabobs geel en tanig Indische

suitans en rjjke Chineezen en planters van alom, voor wie Singapore het Parjjs van Azië is alles opmerkende Japanners

met gesloten lippen, er uitziend noch Europeesch noch Aziatisch Japansche vrouwen, zeer Aziatisch ..., verder zwarte,

donkerbruine, geelbruine, lichtgele mannen van alle donkere rassen der aarde.

Nederland heeft in Singapore zeer goede vertegenwoordigers, van welke ik er enkelen met vreugde leerde kennen, maar afscheid volgde al zeer spoedig op het welkom. Ons mooie schip kreeg weer leven! Wat is een schip in een haven toch een blok van een ding! Maar jong en krachtig gleed die zooeven nog inerte massa, als een slanke beheerscheres der zeeën, weer voort in den sterrennacht. Wij koersten naar Java met één aanhoudende bliksemvlam, schietend langs Malakka, over stuurboord, één laaienden electrischen brand, die telkens wolken als donkere spoken, door vuurgloed omschenen, deed opdoemen uit zee. Van negen uur tot middernacht, toen wij eensklaps met een volkomen rechten hoek scherp naar het Zuiden omwendden, zag ik den hemel in 't Noorden aanhoudend in vuur, dat met lange strepen rood weerglansde in de zee.

Wij naderden Java en hoopten om 2 uur te Priok te zijn. Doch wij stoomden minder snel dan gewoonlijk, want wij hadden den stroom tegen.

Bijzonder trof mij de snelheid van die sterke stroomen zeewater, welke, gestuwd door vloed en eb en moesson, Java omcirkelen.

Ik hoor dat de stroom van den Grooten Oceaan soms zoo overmachtig is in Straat Soenda, dat er met tegenwind bijna niet tegen op te werken is voor zeilschepen.

Hoe geeft dit weer een denkbeeld van den mannenmoed, die op kleine schepen, over onbekende zeeën, naar onbekende

Sluiten