Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blanke koperglans en somber gloeiend rood het beukenbosch

doen flonkeren en vlammen.

Oostersch!... • maar niets is zoo Oostersch als 't Octoberwoud in Holland, doch het is »the oriënt splendour of decay« en stemt weemoedig. Is het daarom dat onze kunstnijverheid zoo zelden den invloed van het najaarswoud schijnt te gevoelen? Vreest men najaarsstemming te wekken op de wanden en vloeren der huizen? Merkwaardig is 't in elk geval, dat de Indische weefsels door kleur en glans van metaal aan onze bosschen herinneren, terwijl ik dien donkeren gloed van rood en bruin en goud nooit in de Indische wouden zag, die kleurloozer zijn dan de onze en geen October-brandgloed toonen.

Maar de golden tapestries of day, de ondergaande zonnen van Java en Sumatra, geven de kunstenaars zeker de motieven en kleuren aan voor hunne voorhangsels en tapeten.

Ik was op dit feest van kleur met een paar jonge vrouwen, die mij leerden opmerken en waardeeren. Hoe harmonieerden zij zelve met de weefsels tusschen welke ze mij den weg wezen!

Liefelijk waren ze als koffle-bloesems! Dit is mijn laatste aanwinst in vergelijkingen! Bezoek van de tropen verrijkt taalkennis en beeldengalerij.

Liefelijk als zoet geurende koffle-bloesems zijt ge, o bevallige vrouwen en meisjes van Soerabaja. In den warmen tropischen avond nadert gij om half negen op het terras van He 11 endoorn het tafeltje, waarom wij met ons achten dineeren zullen. O, het leven is zoet en waard geleefd te worden, als men aan den boulevard van Soerabaja zit te luisteren naar het vroolijk gepraat van de geestige, hartelijke dochters van de Handels-koningin van Insulinde!

Ja er is verwantschap van kleur en motief tusschen de mooiste weefsels op de Javamarkt-tentoonstelling en de vrouwen die ik hier eer en bewonder. Welke liefelijke kleur onderscheidt

Sluiten