Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nun te leeren vliegers op te laten en vliegers te doen vechten

Tot hen die belangstellend toekeken behoorde Toekoe Pang ima Polim, de beroemde Atjehneesche aanvoerder die zich onderwierp aan generaal van Heutsz.

Een goed doch droevig gelaat.... »an of fleer and a gentleman «.

Van een onzer officieren, die vroeger tegen hem gestreden had en hem zeer achtte, vernam ik de reden van den droevigen trek op het gelaat.

Hy heeft nog geen vrede met wat hy deed.

Hy had gezworen zich niet over te geven.... en toch deed hy het, toen hij meende zyn volk daarmede een dienst te doen door velen het leven te sparen.

Toen hy aan generaal Van Heutsz zyn kris aanbood, verklarende het rijk, zyn gezag en alles verloren te hebben gaf de generaal hem onmiddellijk de kris terug, verklarend dat

hy gezag en positie en al wat hy had behouden, onder het oppergezag onzer Koningin.

Panglima Polim legde den eed van trouw af. Edelmoedigheid heeft ons dezen edelen Atjeher gewonnen, die zich voorbereid had op ballingschap en verbeurdverklaring van zijn goederen. Maar hij is een zeer streng geloovig Muzelman. En hy heeft nog geen vrede met het besluit, weleer uit de beste beweegredenen genomen, om zijn kris aan te bieden aan den generaal in plaats van den dood te zoeken.

Zelden zag ik een gelaat dat my zoo boeide, zulk een tragisch gelaat. Jan Veth, kom toch eens over naar Indië- hier

zijn historische portretten te maken van machtige karakterkoppen !

Er was ook een ander Atjehneesch opperhoofd, wiens naam ik vergeten ben. Dadelijk was hy te onderkennen aan zijn eigenaardig, sierlyk en kleurig hoofddeksel. Hij was een jonge

Sluiten