Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een voordeel voor de bevolking. Zy koopen producten, ze geven werk. Maar vooral zyn overal nog noodig ondernemende Europeesche industrieelen. O! zoo noodig.

Wie hen tegenwerkt is onverstandig.

Want aan de cultuur is de bloei van Java te danken. Hoe geestig wees Mr. G. Vissering hierop, toen hy by de receptie op den verjaardag van H. M. onze Koningin door den Landvoogd gehouden, optrad als woordvoerder der 12<i« groep, zoodat - gelijk hij opmerkte - de handel geroepen was om met uitzondering van een beperkt aantal officieele personen en van de geestelijkheid, te vertegenwoordigen de geheele bevolking van het groote Ryk van Insulinde!

»Mogen wij daarin zien eene zinspeling,* vroeg de heer Vissering, »dat handel en industrie, waaronder begrepen de Europeesche cultures, van zóó groot belang zyn voor Nederlandsch Indië, en de erkenning, dat een groot deel van de welvaart van dit land aan hen te danken is?

»Dan is dit zeer vleiend; vooral waar wel eens de vrees gekoesterd werd, dat in een autocratisch bestuurd land door de omvangrijke ambtelijke beslommeringen het oog van de bestuurders soms beneveld wordt voor de werkelijke belangen dier ny veren.«

Wordt in het vervolg wat meer gedacht aan de belangen van de nyveren, van de groote landbouwers of bestuurders van ondernemingen, die voor de ontginning en bloei van het vruchtbare, maar onvoldoend gecultiveerde land zoo onontbeerlijk zijn, dan zal Java groeien en bloeien.

Wat zou het veel meer kunnen voortbrengen! Westersche landbouwers zouden den vruchtbaren grond doen lachen met verdubbelde oogsten en zouden, wilden ze ryst telen,-tenminste zorgen dat geen invoer van ryst noodig was uit andere landen.

Sluiten