Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moge telkens, als zij 's middags uit waterzware, zwoele moeraslucht opstijgen naar het reine, droge, veerkrachtige, bezielende daar op de heuvelen, het groote wonder, door 300 voet hoogte gewekt, hen treffen en tot beweegkracht zjjn!

En laat hen daartoe in de eerste plaats — ook al doen ze zaken met en voor Chineezen — medewerken door uit hun hand te houden het eenig beschikbaar terrein voor gezonde woningen van een bevolking van eiken stand.

Reeds nu bezitten de Chineezen ongeveer al den grond.

In Indië bestaat de bevolking uit een blijvend gedeelte, dat zyn de Inlanders en vreemde Oosterlingen, en een wegstroomend tijdelijk gedeelte, de Europeanen.

Gelyk Dr. Willem de Vogel, de stadsgeneesheer wien Semarang zoo buitengewoon veel verschuldigd is, in het Amsterdamsch Handelsblad een paar jaar geleden schreef, beleggen de Europeesche tijdelijke inwoners slechts tijdelijk hun geld in huizen en erven. Nadat ze het land hebben verlaten, ziet men hen na korter of langeren tijd hunne onroerende goederen realiseeren, daar het beheer dezer goederen van het verre Europa uit bezwaren heeft.

Voor Chineezen en Arabieren, die sedentair zijn, is kapitaalsbelegging in huizen en erven de aangewezen weg. Met schier bygeloovige angstvalligheid wordt het eens verkregen bezit van vader op kind vastgehouden. Men ziet dan ook in den loop der tijden ongeveer alle bebouwde terreinen der Indische steden in handen geraken van Chineesche en Arabische families en vennootschappen, die ze niet meer loslaten.

Zoo gaat het in alle tropische steden. Te Singapore is de gemeente daardoor verplicht geweest, tegen zéér hooge prijzen voor gemeentedoeleinden gronden terug te koopen, die jaren geleden voor een luttel bedrag aan Chineezen en Arabieren werden verkocht.

Aan dit euvel lijden al onze Indische hoofdplaatsen.

Sluiten