Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De Chinees nu denkt dat de zielen der dooden nog door iets van de animale natuur als 't ware gebonden zjjn aan de lijken in 't graf, terwijl ze door hun spiritueele natuur gedrongen worden om op de woningen hunner nakomelingen te zweven. Als een graf nu zóó geplaatst is dat de ziel ongehinderd in en uit kan gaan, in een omgeving van rust en harmonie, en dus niet met elkaar strijdende elementen en stroomingen in die omgeving, dan wordt verondersteld dat zjj gunstig is gezind jegens de nakomelingen die dit graf oprichtten. Geen ster of planeet boven dat graf, noch eenig aardsch element benedeu, noch kwaad-beïnvloedende figuur van heuvelen of dalen, mag dus de rust der dooden hinderen, want van dezen hangt geluk of ongeluk der nakomelingen af. De gelukkigste conjunctie van alle hemelsche en aardsche elementen is dus de beste gelegenheid voor een graf.

„Nu worden verondersteld in de aarde geestelijke, mystieke stroomingen te loopen, die wij magnetische stroomen zouden kunnen noemen, de eene positief en mannelijk, de andere negatief en vrouwelijk. De eerste wordt allegorisch genoemd de azuren draak, de andere de witte tijger. De draak moet altijd links, de tijger altijd rechts van 't graf loopen, wil het een gelukkige Hong Soei hebben. Daarom is de eerste zorg van een Hong Soei-kenner, om op een hoogte te gaan staan en uit te kijken naar een goeden draak en een goeden tijger, te bespeuren aan zekere rijzingen van den bodem. Draak en tijger kan men vergelijken met 't onderste en bovenste deel van een gebogen menschenarm.

„In de buiging van den arm is dan de gelukkige plaats, d.i.in denhoek, dus gevormd door draak en tijger, waar de twee magnetische stroomen elkaar kruisen.

„Maar bovendien moet er een rustige harmonie zijn van al de hemelsche en aardsche andere elementen welke op die bijzondere plek influenceeren, welke harmonie bepaald wordt door 't kompas en zijn aanwjjzing van de numerieke proporties in 't rond en door 't onderzoeken van den loop van het water. Zoo ligt b.v. Canton — want niet alleen graven, ook steden moeten Hong Soei hebben — in den hoek, gevormd door twee heuvelketenen, die zacht-golvend naar elkaar toeloopen, een volkomen hoefijzer vormend. De heuvelrij, die de Witte Wolkenheuvelen heet, stellen den draak voor, de golvende grond aan de overzijde der rivier den witten tijger. De

Sluiten