Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conservatief en orthodox mogen de Chineezen zijn, maar zulke onmogelijke eischen als de heer Borel verklaart dat ze stellen, konden ze in hun eigen land niet volhouden en zullen ze in den vreemde nog te eerder moeten prijs geven. Ik weiger dus volstrekt mij bang te laten maken met bedreiging van oorlog, opstand, moord of wat ook. China is het dichtst bevolkte land der wereld, merkte dr. De Vogel op in zijn antwoord aan den heer Borel. Sinds vele eeuwen liggen tallooze generaties van Chineezen onder den grond. Slechts één generatie leeft boven den grond. Hoe zou ze kunnen toegeven aan die exigente eischen van de billioenen dooden en hun Hong Soei?

De spoorwegbouw in China is dan ook niet gestuit. Te Soerabaja bouwt men woningen te midden van Chineesche graven. Te Tjandi zijn ook eenige dier witte forten ingesloten door huizen, en te Tegal spoort men by de suikerfabriek Adiwerna midden door een Chineesche begraafplaats. Onlusten hadden niet plaats? Waarom dan te Semarang?

Chineezen, die hun Hong Soei eeren willen, moeten niet naar een ander land emigreeren maar pogen, een plaats te vinden in eigen dichtbevolkt land, waar ze hun graven kunnen oprichten. Hoe zullen ze dat doen ?

Volgens de mededeelingen van den heer Borel komen het geheele uitspansel en het verst zichtbare bodemprofiel daarbij te pas en mag geen huis de een of andere ster aan het oog onttrekken of zich bevinden tusschen het graf en een heuveltop in de verte, die misschien by den aanleg van het graf van belang is geacht. Tot op welken afstand zou zich dus in 't algemeen de eerbiediging der graven moeten uitstrekken?

Tot aan den gezichtseinder? Zulk een eisch zou natuurlijk te dwaas zijn en de wereld onbewoonbaar maken!

Schrik behoeft de toelichting van den heer Borel dus niet te wekken bij hen die Semarang gezond willen maken.

Sluiten