Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"O) IIeer! laat Uw barmhartigheid nederdalen op alle mannelijke en vrouwelijke islamieten, op alle mannelijke en vrouwelijke geloovigen, die begraven liggen en dood zijn! Verhef hen uit hunnen stand en doe hen in deugden toenemen! Bescherm hen tegen al wat kwaad en slecht is, en doe hen bij hunne ouders en voorouders tot Uwen Hemel opgaan.

"O, onsterfelijke zielen! Komt tot Uwen Heer met vreugde, en laat u opnemen onder het aantal Zijner dienaren en gaat Zijnen Hemel in. Voorwaar, zeg ik u, Uw God en al Zijne engelen spreken zegenbeden uit over Mohammed, uw profeet! Daarom, o geloovigen! moet gij heil- en zegenbeden tot Hem opzenden, want alle tot hem gerichte woorden van Iofzjjn ook tot God, den Heer aller werelden."

Velen der aanwezigen zeiden het gebed mede. Anderen riepen alleen amen na eiken volzin.

Veel van wat ik tot mijn deernis hier in Java gewaar werd onder de Europeanen, deed mg met dubbele belangstelling deze uiting vernemen van den godsdienst der inlanders.

Want zonder godsdienst schijnt my geen opheffing en veredeling van een volk mogelijk.

Hoe mooi is de omschrijving, welke A. C. Benson onlangs gaf van godsdienst:

„Met godsdienst bedoel ik de macht, welke deze ook zijn moge, die ons dwingt te kiezen wat moeilijk is in plaats van wat gemakkelijk is... wat hoog en edel is liever dan wat laag en zelfzuchtig is... die moed geeft aan 't beschroomde hart en vreugde aan omfloersde geesten... die ons troost in smart, onheil en teleurstelling... die ons blijmoedig doet op de schouders nemen zeer zware lasten... die in één woord ons opheft uit het gebied van stoffelijke dingen en ons laat gaan te midden van een reiner en eenvoudiger omgeving."

Er is niets dat mij zoo onbegrijpelijk voorkomt als dat juist in dit Oosten, in dit mystieke, geloovige Oosten, de Europeanen zich veelal uiten als niet-geestelijke schepselen.

Ik heb nu in Java al heel wat rond gereisd en met velen

Sluiten