Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hjj de beteekenis van het woord losbandig begreep, schreef: »Myn tante zijn broek is losbandig.«

Doch die grappige antwoorden laat ik verder onvermeld, vooral omdat ik niet weet of ze echt dan wel bedacht zijn. Maar ook om een andere reden. Ik heb niet te critiseeren het werk van Indo-schoolkinderen, die nog leeren, en die het werkelijk niet helpen kunnen, dat ze onze mooie taal zoo slecht kennen. Thuis spreekt men alleen Maleisch!

Ze hooren alleen in de school zuiver Hollandsch. Vele scholen heb ik bezocht en ik heb bewonderd niet alleen hoe zuiver het Hollandsch der onderwijzers gebleven was, maar ook met hoeveel geduld en tact zij poogden hun leerlingen in gesprekken de beteekenis en zeggingskracht onzer Hollandsche woorden te doen gevoelen. Maar ik bespeurde hoe moeilijk het viel aan dat deel der leerlingen, dat ik op het oog heb, om de beteekenis en strekking der woorden te gevoelen en te begrijpen.

Niet van schoolkinderen wil ik dus vergissingen melden, en allerminst wil ik met de vergissingen van wien ook spotten!

Maar ik acht het van waarde en van beteekenis, dat men wel wete, hoe jongens, ouder dan 18 jaar, die om betrekkingen solliciteeren, en hoe volwassenen van gemengd ras in Tropisch Nederland, Nederlandsch spreken en schrijven.

Om dit te vernemen heb ik oft'icieele gegevens vergaderd. Ik heb gevraagd welk Nederlandsch geschreven wordt door jonge mannen, die een aanstelling begeeren bij instellingen van openbaren dienst, bij spoorweg-directies en handelshuizen.

Ik heb uit vier steden bijeen een groote verzameling authentieke stukken, doch kies er slechts zeer enkele van uit. Eerst schrijf ik eenige antwoorden over, die schriftelijk gegeven zijn door adspirant-ambtenaren op het klein-ambtenaars examen. Eenige woorden en zegswijzen waren hun voorgelegd, die ze in een zin te pas moesten brengen om te bewijzen, dat ze bij

Sluiten