Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zij riep als zoude mijn naam bekend staan „als die van een meisje met twijfelachtig overleden" en meer dergelijke woorden, die ik uit kuisheid niet noemen zal. Ook ben ik niet er mede tevreden dat zij mij als fatsoenlijke jonge dame mijn naam op de straat heeft aangerand. Ik moet mij daartegen verzetten.

En in den laatsten brief breekt Nelly haar engagement met Karei af:

„Karei, sedert langen tijd is het bij gedachten gekomen de liefdeband, welke ons beiden in zoon langen tijd heb doorgebracht van elkaar te doen scheiden.

„Doch telkens ontbreekt mijn moed. Doch nu heb ik een vaste besluit genomen mijn plan toch ten uitvoer te brengen. Ik ben nog niet in staand om de liefdeband die U mjj toedraagt voor eeuwigheid en altijd aan te nemen, wendt u tot een ander meisje. En biedt haar U liefde aan. In mijn vindt go tans geen vriendschap meer, want de liefdeband van ons beiden is al weggezonken in de diepste peilen der Oceaan. Vaarwel Vaarwel.

Uw verlatene Nelly."

Het scheen mij de moeite waard deze bewijzen te geven van de ontzettende manier waarop onze taal verknoeid en vèrminkt wordt in Nederlandsoh-Indië.

En zulk Hollandsch als men in gesprekken hoort!

Het zou, dunkt mij, een maatregel zijn, die ook het Nederlandsch gezag ten goede zou komen als niet langer gedwarsboomd werd het gebruik onzer taal voor de ambtelijke gedachtenwisseling tusschen Europeanen en inlanders.

»Een daartoe strekkende maatregel«, schreef de controleur Wybrands in het Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur, «rigoureus doorgevoerd, kan leiden tot een gedeeltelijken ommekeer in de tot nog toe in onze koloniale politiek gevolgde richting»

Het komt m;j voor, dat hier op weinig »rigoureuse wjjze«

Sluiten