Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geneesheeren en chirurgen in Indië hebben een zeldzaam moeilijke taak. Zij, die onder de regeering geplaatst zijn, beginnen tegenwoordig in eenigszins beteren toestand te komen, en meer hulpmiddelen te verkrijgen in de vroeger zoo snood verwaarloosde Stadsverbanden.

Maar de bureaux te Batavia blijven zoowel doctoren als assistent-residenten, als ieder in het binnenland waarover ze te zeggen hebben, onoordeelkundig en onwijs overladen met werk!

Door te groote centralisatie van gezag eischen ambtenaars in het centrum — niet met voorbedachten rade maar met onbedachten rade — het onmogelijke.

Als ik door hen zoo overladen werd, zou ik een werkstaking beginnen.

Enkele bureaux plassen er maar op los met bevelen en

voorschriften en dan is het uit! Daarom heb ik al eens

gedacht of men de taak van enkele bureaux niet aan het Reddingsleger zou kunnen opdragen! Dit weet te administreeren zuinig en goed!

Zoo vernam ik van een heer uit Pekalongan, dat de administratie van de Inrichting voor Lepralijders te Pekalongan, die — vreemd genoeg — onder het departement van onderwijs ressorteert en ƒ 100,000 per jaar kost, aan het Leger des Heils zal worden opgedragen.

Het zou mij, naar wat ik hoorde, niet buitengewoon verwonderen, zoo het Leger dit voor 60,000 gulden veel doeltreffender zou weten te doen dan het nu geschiedt.

Ik ken nog andere administraties, die dus vervangen en vereenvoudigd zouden kunnen worden.

Het is maar een loopje, dat ik neem met de gewichtige

ordonneerende en commandeerende bureauheeren ik stel

niet in ernst voor hen te vervangen door officieren van het

Sluiten