Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned.-Indië. Deze gaf hem vriendelijk, in ronde woorden te kennen, dat hij niet met het Leger des Heils sympathiseerde, omdat het zooveel menschen, die toch zoo nuttig werkzaam zouden kunnen zijn in de maatschappij, aan de maatschappij onttrok! Niet zonder verbazing hoorde de officier verder zijn meening, dat de officieren van het Leger des Heils allen samenwoonden in een gebouw, waar zij hun tijd doorbrachten met bidden en geestelijke overdenkingen. Wij weten in Holland hoe onjuist dit is!

Inplaats toch dat hun godsdienst er toe zou leiden dat ze zich afzonderen van de wereld, drijft hij er hen toe uit te gaan in de wereld, om daar te] midden der samenleving te openbaren, dat Goddelijke kracht in staat stelt om verzoekingen het hoofd te bieden en over het kwade te zegevieren door het goede.

In sommige plaatsen hebben de officieren van het Heilsleger vergunning bekomen in de inlandsche gevangenissen te werken. Wat ik van de ervaring van eenigen hoorde, zou den voortreffeljjken opmerker en kunstenaar Heijermans stoffe te over geven voor belangwekkende kleurige schets of aangrijpend tooneelstuk. Kan hij Java niet eens bezoeken ? Ik zou eiken begaafden man en fijn gevoelende vrouw uit Nederland voor eenigen tijd in Indië willen hebben. Alle Nederlanders dragen de verantwoordelijkheid voor wat er geschiedt. Wij allen hebben charge d'ames. Wjj komen er niet van af door te schelden op regeerders of kapitaal! Overal vlamt op de

wensch om goed te doen waarlijk ook onder kapitalisten

en regeerders! Wij allen zijn verantwoordelijk wij zijn

allen kinderen onzer voorouders. Het beheer der erfenis mogen wij niet onder beneficie van inventaris aannemen.

Wij zijn allen verantwoordelijk.

En wie dit gevoelen, doen o.a. wel door het Leger des Heils in Indië te steunen. Gezonde liefdadigheid betracht het.

Sluiten