Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Semarang bezocht ik eene inrichting voor zieke en behoeftige inlanders. Deze inrichting kwam tot stand door het comité, dat zich eenige jaren geleden vormde, toen MiddenJava door rampen werd geteisterd.

Van den beginne werd de inrichting door Heils-offlcieren beheerd, maar nu twee jaren geleden kwam het comité met het Leger overeen, dat de inrichting geheel aan z\jn organisatie zou overgaan, omdat het er kans toe zag om het bestaan ervan te doen voortduren, wat anders het geval niet zou zijn geweest.

In deze inrichting bevinden zich geregeld een tweehonderdtal verpleegden, waaronder velen met afzichtelijke wonden en huidziekten. Alle verpleegden verrichten geregelden arbeid naar verhouding van hunne krachten. Niet bedlegerige zieken w01 den overgeplaatst naar de inrichting Boegangan, en voor zulke verpleegden betaalt het Gouvernement 12 cent per dag en per hoofd. De andere verpleegden worden geheel kosteloos behandeld.

De werkzaamheden bestaan uit rijstpellen, grondarbeid (door hen, daartoe geschikt), mattenmaken, kleermaken, (door de verpleegden), en ander licht werk.

Hoe het noodige geld verkregen wordt voor de 15 corpsen, de 14 buitenposten en al de maatschappelijke instellingen en scholen ?

Wel, ten eerste slaagt het Leger er in geld te verdienen door allerlei administraties op zich te nemen, wat het vermag door zuinig beheer en onzelfzuchtigen arbeid.

Zoo sloot het een contract met de Regeering voor de voeding der patiënten in de Stadsverbanden gedurende twee jaar.

Ik was er, toen het eten werd opgedragen. Ik proefde het. Het was bijzonder goed, en zoo frisch, Hollandsch zindelijk ging alles toe!

Eveneens zorgt het Leger voor de voeding in het koelie-depót.

Sluiten