Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de hoofdinkomst blijven de vrijwillige giften.

Mogen ze blijven vloeien!

De dienende liefde is pas aan het begin van haar taak. Hoe wilde ik dat ook de fatsoenlijke inlander gelegenheid vond zich te doen verplegen. De regeering zorgt zoo goed mogelijk voor zieke gevangenen, gevallen vrouwen en bedelaars en ze stelt overal veel geneesmiddelen ter beschikking van ambtenaren, maar ik zag een behoorlijke ziekenverpleging zoo gaarne ingesteld, o. a. doordien men de opleiding van inlandsche geneeskundigen, doctors-djawa, belangrijk uitbreidde. De ervaring heeft geleerd, dat inlanders van aanleg tot goede geneesheeren kunnen worden gevormd, en zij weten het vertrouwen der inlandsche patiënten te winnen.

Wat men verder kan doen wordt aangeduid door het voorbeeld van het zendingshospitaal te Modjowarno, dat van de Indische regeering ontvangt:

a. eene jaarlijksche subsidie van f 3000, bij de indienststelling van een tweeden Europeeschen arts te verdubbelen;

b. de beschikking over een doctor-djawa, en

c. gratis-verstrekking van de noodige utensiliën en geneesmiddelen.

Alle verdere kosten voor personeel, voeding der verpleegden, gebouwen, blijven voor rekening van het Nederlandsch Zendinggenootschap, dat het zendingshospitaal stichtte.

Dr. Steiner van Soerabaia beschreef dus, wat hij te Modjowarno vond:

„Een vriendelijk, open gebouw, aan allo zijden vrij, geon ringmuur, geen grendels of ijzeren tralies. De patiënten bewegen zich overal ongehinderd. De zieken, allen eenvoudige dessalieden; geen dwangarbeiders; nergens politie-oppassers, eu, vooral ook, nergens onrustige krankzinnigen. Wanneer men Modjowarno eens gezien heeft, verwondert men zich niet meer dat de inlanders zich daar gaarne laten opnemen....

Sluiten