Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De leeringen van den Boeddha vormen geen voltooid schema van gedrag, van geloof, van onsterfelijkheid. Zij berusten op het Hindoeïsme — niet het bedorven hedendaagsche Hindoeïsme met zijn kasten en plechtigheden, maar het Hindoeïsme van vyf en twintig eeuwen geleden. Want Boeddha kwam niet cm te vernielen, doch om op te bouwen; niet om te ontkennen, maar om te bevestigen.

Het is geen volledige waarheid en beweerde nimmer te zyn een tempel op zichzelf. Het was slechts een nieuwe verdieping, getrokken op dat groote bouwwerk, welks voeting in de aarde rust en welks top ten hemel reikt.

De heer Felix Ortt vertaalde het boek onder den titel van De Ziel der Wereld (Scheltens & Giltay) en deed dit eenvoudig en welluidend, gelijk past, als men met eerbiedige hand heeft opgevat een boek vol poëzie, vol droomen en diepe gedachten, een boek vol gelijkenissen, een boek, dat een hulp kan zyn in het leven.

De Europeaan, die in het klooster te Burmah opgenomen was, omdat hij gewond was, bleef daar langen tijd, ook toen hy genezen was.... wat zijn vrienden een dwaze tydsverspilling achtten.

Maar de dagen, die kwamen en gingen in hun goudglanzende heerlijkheid, de nachten met hun diamanten-bezaaid duister, brachten hem heel anderen raad.

Hy leefde mede met de eenvoudige menschen van het gehucht en won hun vertrouwen. Hy luisterde 's avonds naar hen.

Alle legenden en mythen die een volk heeft, die zy gelooven en van wier waarheid zy verzekerd zyn, zegt Fielding, zyn gelijkenissen van een of andere geestelyke waarheid. Deze gelijkenissen kunnen meer of minder helder zijn. Toen zij nieuw waren en werden uitgesproken, waren zy helder. Hy, die ze uitsprak en zy, die ze hoorden, kenden de waarheid die er onder school, zy voelden het leven onder het uiterlyk

Sluiten