Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maya heeft ons aldaar onder haar tooverkracht en Maya doet ons iets begrijpen van Indische wijsbegeerte, Indischen godsdienst. Maya of de Illusie schakelt aaneen het pantheisme van Indische denkers aan de hooge gedachten van Boeddha, aan wat wij, Westerlingen, de werkelijkheden noevan het nationale leven en de nationale geschiedenis.

Zij doet ons waardeeren den machtigen invloed der verbeelding op de wijsbegeerte, godsdienst en kunst van Indië.

Telkens keek ik uit, mjj buigende over den breeden rand van gebeeldhouwde religieuse kunstwerken, om — terwijl ik uitzag op een landschap zoo grootsch en lichtend wijd als een dat de aarde ergens toont — te overdenken treffende daden van Boeddha, zooals de bovenmenscheljjke opoffering van zichzelf om een tijgerin te beletten zonde te plegen, als ze, door honger gedwongen, op het punt is een liarer welpen te verscheuren. En die liefde voor al het geschapene, die teedere zorg voor dieren bekoort en werkt ten laatste op ons als muziek.

Toen ik tot afscheid 's ochtends voor het laatst het hooge tempelmassief beklom, dat ik vaak terug hoop te zien in het Rijk van Maya, in mijn droomen, kwamen my deze'woorden in herinnering uit de Lalita-Wistara: «Toen de opeenvolging van de lichtende poorten der wet door de Boeddhavista was verkondigd, werd naar alle zijden de Toeshitahemel kniediep met hemelsche bloesems bedekt.«

Een heiliger ochtendgloed zag ik nooit dan die, welke tot over het Zuidergebergte toe den hemel met bloesems bedekte.

Zittende in de schaduw van den Börö-Boedoer schreef ik een uur later mijn indrukken neder, terwijl ik mijn tafeltje verplaatste, telkens als de zon er op begon te branden. Maar steeds wêer keek ik op om in werkelijkheid te aanschouwen dat machtig dichtwerk in steen en, van welke zijde ik ook opzag, steeds trof mij de rust van aanbidding in de verschillende houdingen

21

Sluiten