Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven van de tempels van Boeddha, door de Boeddhistische beeldhouwwerken van Java te toonen en hebben dus vervuld een onzer plichten als beheerschers van Indië.

In ons Stedelijk Museum kon men die naïeve, realistische reliefs later eveneens zien, zoodat ons volk leerde beseffen van welke tradities van godsdienst en kunst wij bewakers zijn in Java.

Hoe trof het beeldhouwwerk Europa! En wij begrepen met vernieuwden aandrang, dat wij iets te handhaven en te bewaren hebben in Java, dat voor de geschiedenis van beschaving en kunst onwaardeerbaar is.

Op het oogenblik wordt er flink en verstandig gewerkt aan het beschermen van den bouwval tegen verder verval.

De kapitein der genie Yan Erp, vol geestdrift en toewijding voor zijn heerlijke taak, is met een voortreffelijken photograaf en een aantal arbeiders sinds een paar jaar bezig aan het afbeelden van wat nu nog te zien is, en aan het herstellen wat te herstellen, te bevestigen, te bewaren is.

Bij Gouvernements-besluit van 25 April 1907 no. 51 is toegestaan :

voor de geheele photographische opname van den

De restauratie (beter de «herstelling») omvat in hoofdzaak: Ontgraving van het tempelterrein en van de heuvelhellingen; verbetering van den waterafvoer;

herstelling van een 100-tal nistempeltjes, eenige poorten, 12 der opengewerkte dagobs der ronde terrassen en de hoofddagob;

aanbrengen van eene afsluiting.

tempel

voor de restauratie .

. ... f 10.000

48.000

te zamen ƒ 58.000

Kapitein Van Erp heb ik aan het werk gezien en ik kreeg

Sluiten