Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den naam van „Brandewijnsbaai" ook in Nederland de trek tot brandewijn of jenever, in Indië die tot opium, geheel vergeten worde.

„Welke goede invloed ook van die naamsverandering uitga, u komt de eer toe van daartoe het eerst en het meest te hebben bijgedragen.

„Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn

UEd. geb. D. D.

L. W. C. KEUCHENIUS"-

De heer Keuchenius, een politiek tegenstander, dien ik nu juist niet altijd met een zachte liefdevolle stem bestreed, toonde een edelmoedigheid in dezen brief, die zoo bijzonder aangenaam stemt.

Wat ons Nederlanders allen omvat is toch maar liefde en loyauteit voor de Koninklijke dynastie!

Onder den brief van den Minister schreef ik:

„L)e Engelschen hebben geheele gewesten in de koloniën, provincies, steden en havens met den naam van hun Koningin Victoria vereerd. Het is goed dat wij insgelijks den troon dus eerbied en dank brengen en den naam van onze Koningin aan alle volkeren verkondigen als een naam, waarop wij fier zijn en die wij geven aan havens en nieuwe steden, wanneer wij iets grootsch ondernemen, gelijk wij eiu doen met den aanleg van de nieuwe haven in Indië".

DE ONLUSTEN.

Toen ik gisterochtend om half zes het Oranje-Hotel verliet op weg naar de Bovenlanden, vertelde men mij dat het erg onrustig was in de buurt en dat een bende van vijftig man 's nachts het huis van den Gouverneur hier omsingeld had; Maar ik was gewaarschuwd tegen de alarmeerende paniekpraatjes, die telkens verspreid werden in Padang, en geloofde er geen wooi'd van. Enkele Europeanen geven in tijden van

Sluiten