Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spanning aan het gezag vaak meer last dan al de inlanders te zamen. Als er zoo iets ernstigs gebeurd was zoo vlak bij het hotel zou men wel meer weten dan dit gerucht, meende ik.

Doch men was te Padang zeer onder den indruk van enkele geweldenarijen door dwepers en enkel kwaadwilligen gepleegd. Hiervan was onder anderen het gevolg dat een request van Padangsche handelaren werd ingediend bij de regeering waaraan geen regeering ter wereld had kunnen

toegeven! Want dit request had niet tot doel de oorzaak der opstootjes toe te schrijven aan de onvoldoende voorbereiding

der invoering of wat ook het werd — gelijk de heer Ort

in het Soerabaiasch Handelsblad aantoonde — opgemaakt in de stemming, veroorzaakt door het vernielen van de spoorhalte te Loeboek Aloeng, niet vei van Padang, door een bende razende dwepers. Het feit, waarop later de heer De Stuers zich in de kamer beriep tot veroordeeling van het gedrag der regeering — is het feit, dat Hollanders aan hunne regeering vroegen om een belasting, door die eigen regeering ingevoerd, in te trekken, en wel omdat hier en daar, zeer plaatselijk, zich groepen van godsdienstige dwepers voordeden, die de belasting als aanleiding nemende, den godsdienstoorlog begonnen en zich met geweld wierpen op de overheerschende Christenen.

Zelfs de zoetsappigste natuur moet zachtblozend toegeven, dat dit toch al de meest karakterlooze en gevaarlijke daad zou geweest zijn aan welke eenige regeering zich kon schuldig maken!

De handelaars vroegen intrekking van een volkomen billijke belasting omdat er opstootjes en verzet waren!

En hoe volkomen billijk die belasting was, moet ieder inzien, die even gelieft na te gaan, wat ze vervangt en waarom ze ingevoerd was.

Sluiten