Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en draagkracht, om haar in staat te stellen rust, orde en rechtszekerheid te waarborgen en de hulpbronnen van het land te ontginnen?

Deze lichte inkomstenbelasting verving een onbillijke, immers ongelyk drukkende belasting. De conversie van de gouvernementskoffiecultuur in eene directe belasting was een dringende eisch van rechtvaardigheid en billijkheid.

Weet men wel wat onze Regeering zoo langzamerhand voor de Maleiers der Bovenlanden deed?

De koffie zou geleverd worden voor f 7 per pikol. Men verhoogde dien prijs geleidelijk tot f 15, omdat op Java (waar de bevolking onder vele andere belastingen gebukt gaat) dit bedrag betaald werd... omdat op de koffie toch genoeg verdiend werd... omdat de prysverhooging, naar men zich (ten onrechte!) vleide, zoude leiden tot uitbreiding der cultuur. Aldus gaf men jaarlijks tonnen gouds ten geschenke aan de bevolking, die toch reeds, in vergelijking met die van andere streken, in gunstige omstandigheden verkeerde.

Het Europeesch bestuurspersoneel werd gaandeweg belangrijk uitgebreid.

Vóór 1863 hadden de districtshoofden eene geringe, de negorij hoofden geene bezoldiging. Toen werd aan allen een behoorlijk inkomen verzekerd, — een geschenk van een paar ton 's jaars.

Het rechtswezen werd in 1875 geheel hervormd. Men achtte de hervorming van groot belang voor de bevolking, maar deze betaalde er niet aan... 'slands kas was er goed voor!

Het volksonderwijs, vroeger ten laste der bevolking, kwam geheel ten laste der algemeene kas; nu heeft men er een kweekschool en tal van inlandsche scholen, waartoe de bevolking geen cent bijdraagt.

Op dezelfde wijze is het gegaan met de openbare werken; naar het voorbeeld van Java heeft men de bevolking van

Sluiten