Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de oorzaak was der beroering. De 2 pCt. belasting, die den inlanders slechts zeer weinig centen kost, was enkel gebruikt als aanleiding. De over-overgroote meerderheid der bevolking nam geen deel aan de opwinding en den strijd. Ik heb de plaats van den strijd bezocht en de geheele omgeving doorkruist. Alom is er rust. Ieder gaat zyn gewonen gang. Zaterdag bezocht ik de wekelijksche markt op den passar en ging een paar uur om te midden der dringende menigte, die op 16.000 personen geschat werd. Men lachtte, praatte.... booze blikken zag ik niet!

Zulk een markt! Groote ijzeren loodsen vol kooplieden, tallooze kraampjes en verkoop-uitstallingen op den grond. Nooit zag ik iets dergelijks! Geen passar, in Java gezien, kan ik er zelfs bij vergelijken! Zes-en-zevenvoudige lange rijen van verkoopers van gedroogde visch.... dan van vleesch.... dan van groenten en blokjes grauw zout. Hooge bergen kool en salade en aardappelen.... dan loodsen vol verkoopers van inlandsche tabak en strootjes.... dan een hondertal kramen en uitstallingen met zilver flligrain werk en sieraden — ik kocht er zilveren bloembroches voor mijn kleindochters, — dan tenten vol kleeden, weefsels, sarongs, kains. Alles kon men er krijgen: ijzeren bedden, keurige, kleurige matrassen met gras gevuld voor zeventig cents, en duurdere matrassen gevuld met kapok. Ik vergeet honderden artikelen! Een kermisgewoel zonder

weêrga overal scherpe inlandsche luchten en stekende

geuren, vooral bij de lange, lange tafels, waar — mannen en vrouwen afzonderlijk — de inlanders aanzaten, hun rijst en visch, met gele sausen overgoten, etend.

Kleine kinderen kraaiden op de armen hunner moeder; ze zijn niet zoo stil en gedwee als de Javaansche en hebben ook geen met wit ryst-poeder beplakte gezichten. De vrouwen hier slaan niet de oogen neder als die op Java, maar kyken u vrijmoedig maar toch zedig aan. Groote gele kralen droegen

Sluiten