Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben nu geweest in alle plaatsen waar verzet is gepleegd. Overal is het juist dezelfde geschiedenis geweest.

Eenige dweepzieke lieden, wier daad streng wordt afgekeurd door de erkende geestelijkheid, wonden zich op tot godsdienstwaanzin. Om hen vereenigden zich andere dwepers en eenige slecht ter naam bekende personen. Zy deden een aanval op inlandsche politie-agenten of op soldaten. Het volk keek toe en gaf geen hulp, of wel het toonde dit geweld beslist af te keuren. Van weerspannigen, die gevangen genomen werden, zp 96°/0 door inlanders gevangen genomen!

Men neme het opstootje dat hier te Sawah-Loento plaats greep. Negentien kerels vielen des nachts de wacht voor het arrestantenlokaal op den passar onverhoeds aan. De wacht bestond uit twee gewapende inlandsche politiedienaars en twee Europeesche fuseliers. De aanvallers waren aanhangers van Tempa, een godsdienstleeraar, die amuletten, welke onkwetsbaar moeten maken, verkocht. Zij waren gedeeltelijk verwanten van een paar in hechtenis genomen geestdrijvers en poogden dezen te bevrijden. Slechts met groote messen gewapend vielen ze de manschappen onverhoeds aan. Eén politie-agent werd gewond. De andere ging bijstand halen. De twee soldaten weerden zich manhaftig met de bajonet. Een dwangarbeider in het arrestantenhuis werd by ongeluk gewond, maar riep uit, dat hij een vriend was, en het geweer opnemende van den politieagent, die weggegaan was, begon hij te poffen op de aanvallei's.... dit r: af afleiding. De soldaten laadden hun geweren en de aanval werd afgeslagen, nadat vier aanvallers gesneuveld en drie gewond waren. De anderen werden gevangen genomen. Kenschetsend was het dat een der zwaar gewonden, liggend op den grond, met den klewang bleef zwaaien, uitroepend: Sabilloelah! Sabilloelah! (God's pad!), wat beteekent «heilige oorlog«.

Juist iets dergelijks had plaats een paar uur van Padang

Sluiten