Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hoofdreden van zijn impopulariteit in Indië is, dat hij ontslaat wie hem ongeschikt voorkomt.... dat hy benoemt wie hem het best voorkomt en niet naar anciënniteit.... dat hij bezuinigt waar hij kan.... dat hy »neen« kan zeggen.... dat hij weet wat hij wil en zyn wil doordryft. Hij is een man, een karakter.

Daaraan hebben wij in ons vaderland meer behoefte dan aan iets anders!

En omdat hy een geboren regeerder is en ons, dunkt my, een heel eind ver in het goede spoor geleid heeft, moet ik eens openlijk verklaren, dat ik, na al wat ik zag en hoorde in Indië meer dan ooit vertrouwen kreeg in zijn besef van wat noodig is voor het behoud van Indië, in zijn rond karakter en in zijn rechtschapenheid, en dat ik een bitteren afkeer gevoel voor de wijze waarop hij door menigeen aangeblaft wordt op Java.

Wy moeten een weinig zuinig omgaan met doeners, werkers, mannen van karakter. Daartoe behoort hij.

Dat sentiment in de koloniale staatkunde een overheerschende plaats begint in te nemen, bleek in den laatsten tijd by menigen aanval op het regeeringsbeleid van hen, die ten laatste in Indië toonden den wil en de kracht te hebben ons gezag te doen eerbiedigen, onzen invloed te doen gelden.

Telkens toont die ethische politiek veel te veel de neiging om te worden een sentimenteele politiek. Sommige volstrekt

niet drukkende lasten moeten opgeheven worden billijke,

onontbeerlijke belastingen mogen niet opgelegd worden uitgaven, die volstrekt niet onontbeerlijk zijn, worden goedgekeurd, en een doctrinaire Europeesche economie wordt opgedrongen aan een bevolking, die er niet vatbaar voor is, daar ze — helaas! — op Java bijna geen vinger uitsteekt om zich meer welstand te verzekeren.

En ditzelfde sentiment laat ook vaak protesten hooren tegen

Sluiten