Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken wy ? Hoe veel stommigheden begaat ieder onzer. Toonen uw copieboek en uw grootboek u ook nooit soms ontzaglijke vergissingen, verkeerde boekingen, verkeerde aanstellingen, onjuiste schatting van personen en hun krediet?»

O, hoe wilde ik, dat men in Indië de terrassen en daken der Regeeringsgebouwen — waarheid weerspiegelend — zou kunnen omringen met de Arabische beeldspraak van gouden globes, rustende op witte leliebladen. Het gezag berustend op loyaal vertrouwen! Maar op een bed van brandnetels steunt het te vaak in Indië!

Wij moeten hier optreden niet als twistende reisgenooten, maar als loyale, ridderlijke strijdmakkers. Doen wij het niet, dan zijn wij verloren. Want wij vormen slechts een klein garnizoen! Door het zwaard wonnen wy Indië, door eendracht en goede trouw hebben wjj het te behouden.

Hoe hinderlijk is het gebrek aan samenwerking van vele knappe Europeërs met de beste hervormende krachten in Indië!... is het gebrek aan loyauteit jegens het hoogste gezag!...

Goddank niet bij allen! Maar toch het aantal mokkende, ontevreden »wereldburgers« is nog al heel groot in Indië!

Telkens vroeg ik mij af, wat toch wel de reden is van den bitteren en zuren geest, welke een deel der Indische pers en der Europeanen in Indië kenmerkt in hare uitingen betreffende alles wat Hollandsch is... hoe het komt dat ze van zoo weinig gehechtheid aan het moederland blyk geven. Zou er niet eenig verband zyn tusschen de kortzichtigheid, waardoor Bewindhebberen der West-Indische Compagnie weleer Manhataeiland en Nieuw-Amsterdam zich van Holland lieten vervreemden en de kortzichtigheid, waarmede een groot deel der Indische pers steeds voortgaat elke regeeringsdaad noodeloos fel en onwelwillend te beoordeelen, dus een volslagen gebrek aan gevoel van verantwoordelijkheid toonende!

Hoe komt het, dat het > kleene Hoopken«, dat de Hollandsche

Sluiten