Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke, volgens art. 197 (oud) voor aanneming in ieder der ontbonden en weder verkozen Kamers 2/3 der uitgebrachte stemmen zou worden gevordei'd.

Bij Kon. Boodschap van 20 September werden de 11 aangenomen ontwerpen ter tweede lezing bij de Tweede Kamer ingediend. Ditmaal werd in de afdeelingen ééne Commissie van Rapporteurs benoemd, bestaande uit de H.H. Van der Schrieck. Van Osenbruggen, Gleichman, De Beaufort en Schaepman, die op 4 October Verslag uitbracht over de gevoerde Algem. Beschouwingen en het onderzoek der ontwerpen tot wijziging deiHoofdstukken I, II, afd. 1, III, VIII en der Add. Artikelen.

Hierop zond de regeering op 8 October eene Nota ten antwoord. De openbare discussie die van 11 October tot 14 October duurde had tot uitslag dat, na verwerping eener motie van den heer Keuchenius, luidende: „De Kamer, van oordeel, dat hare samenstelling niet voldoet aan de daaromtrent, tot verzekering van 's volks rechten, vrijheden en belangen, bij de Grondwet zoowel als bij de wet, gestelde eischen en voorwaarden , en dat met deze omstandigheid, de ondernomene grondwetsherziening en de wijziging der grondwettige bepalingen omtrent troonopvolging, kiesrecht, koninklijke, wetgevende en rechterlijke macht, de rechten der Kroon, de vrijheden des volks en de rust de3 lands in gevaar brengen, gaat over tot de orde van den dag", met 78 tegen ééne stem, die van den voorsteller, al de ontwerpen met de vereischte meerderheid werden aangenomen en wel:

Hoofdst. I op 12 October met 69 tegen 13 stemmen.

» 11 afd- 1 » 13 „ „ 64 „ 20

„ II afdd. 2,3,4en5 B „ „ 68 „ 16 „

II afdd. 6 en 7 „ , , „ 68 „ 16

" ^ » » n » 71 „14 „

■ IV » » « » 71 „ 12

» V » « n „ 68 „ 12 „

» VI1 * » » » 68 „ 10

- VIH ■ 14 „ „ 62 „ 22 „

» IX „ „ B „ 66 „ 17 „

De Additioneele Artikelen „ „ „ „ 77 „ 4

Sluiten