Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere periodieke geschriften op straat te verkoopen of met de post te verzenden enz." ').

De hoogleeraar, hoe ook gekant tegen overheidsmaatregelen die strekken tot verkorting der vrijheid van uiting der gedachte, hecht dus aan art. 7 als waarborg daartegen weinig waarde.

Dienovereenkomstig heeft de rechtbank te 's Gravenhage. met vernietiging van een vonnis van den kantonrechter°te 's Gravenhage, als niet strijdig met art. 7 der Grondwet toepasselijk geacht art. 11a der Algemeene Politieverordening van de gemeente 's Gravenhage , inhoudende het verbod „ zonder vergunning van den burgemeester geschreven of gedrukte stukken op de openbare straat aan te kondigen, te venten, te verspreiden, of te koop aan te bieden."' 2).

Bij arrest van den Hoogen Raad van 7 November 1892. W. v. h. R. n°. 6259, is dit vonnis der rechtbank vernietigd en het vonnis des kantonrechters bevestigd, op grond „ dat daardoor (door art. 7 Gw.) niet alleen wordt uitgesloten de censuur, noodig ter verkrijging van het verlof om een tot openbaarmaking bestemd geschrift te drukken ofte doen drukken, maar evenzeer „het voorafgaand verlof" van het openbaar gezag om een gedrukt geschrift, en bijgevolg wat daarin is gedrukt, door het te verspreiden, openlijk ten toon te stellen of aan te slaan of wel door eenig ander middel, openbaar te maken; onverminderd de bevoegdheid van den gemeentelijken wetgever om de verspreiding van een gedrukt geschrift op de openbare straat, zonder haar in het algemeen te verbieden of van een voorafgaand verlof der overheid afhankelijk te stellen, te onderwerpen aan voorschriften in het belang der openbare orde, bepaaldelijk ter beveiliging van het openbaar verkeer."

In het W. v. h. R. n°. 6258 werd opgenomen een der twee gelijkluidende arresten van 8 Juni 1892, door het Belgische Hof van Cassatie in vereenigde kamers gewezen, waarbij werd beslist, dat plaatselijke verordeningen, houdende verbod om op de openbare straat gedrukte geschriften te verkoopen zonder

1) Grondwet, I, blz. 58.

2) Vonnis van 30 Mei 1892, W. v. h. H. n". 6187.

4

Sluiten