Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlof van den burgemeester, niet zijn in strijd met artikel 18 der Belgische grondwet, hetwelk luidt: „La presse est libre, la censure ne pourra jamais être rétablie." De Belgische minister van Justitie Le Jeune beeft zich, blijkens zijn rapport, aan de wetgevende Kamers uitgebracht, met de in deze arresten gehuldigde leer niet vereenigd ').

Bij Kon. Besluiten van 21 December 1894 (Stbl. n°. 237) en van 30 Augustus 1895 (Stbl. n". 154) werden vernietigd wegens strijd met de wet, als tredende in hetgeen van algemeen rijksbelang is 2), nl. het nemen van alle maatregelen die binnen de grenzen van art. 7 der Grondwet ten aanzien van het drukken en verspreiden van geschriften genomen kunnen worden, respectievelijk een raadsbesluit der gemeente Nijmegen aan art. 5 der algemeene politieverordening toevoegende het verbod „ op de straten, in het belang der openbare orde, bepaaldelijk ter beveiliging van het openbaar verkeer en in het belang der huishouding van de gemeente, op de marktdagen Maandag en Donderdag tusschen tien uur des voormiddags en tien uur des namiddags en de overige dagen tusschen vier en tien uur des namiddags, geschreven of gedrukte stukken aan te kondigen, te verspreiden, te venten of te koop aan te bieden ", en art. 26a der algemeene politieverordening voor de gemeente Tilburg waarbij werd verboden „ aankondigingen of andere geschreven of gedrukte stukken, geen gewone handelsberichten, bekendmakingen van verkoopingen of verhuringen zijnde, zonder vergunning van den burgemeester op openbare plaatsen aan te plakken, vast te hechten, te venten, te verspreiden of te koop aan te bieden."

Mr. Patijn. advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, in zijne conclusie, welke voorafging aan het arrest van 23 Maart 1&96, W. v. h. R. n". 6783, herinnerende aan het arrest van 7 November 1892 en gemelde Kon. Besluiten van 21 December 1894 en 30 Augustus 1895, kon niet gelooven dat door die rechterlijke uitspraak en door beide genoemde administratieve beslissingen

1) Zie W. V. h. R. n*. 0315.

2) Verg. hieromtrent de aanteekening op art. 145.

Sluiten