Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOEVER DE ZONDVLOED ZICH HEEFT UITGESTREKT.

We zijn evenwel volstrekt niet genoodzaakt, de verklaring van het Bijbelverhaal neer te halen tot het peil eener dorre, prozaïsche opsomming van droge bijzonderheden. Deze geheele episode werd in de geschiedenis der menschheid opgenomen om er een zedelijk doel mee te bereiken, dat in het verhaal wordt ingelascht in een litterarischen vorm, die er op berekend is den vereischten indruk teweeg te brengen, zonder zich evenwel op te houden met de bevrediging der nieuwsgierigheid ten opzichte van allerlei bijkomstige bijzonderheden. De verschillende gedeelten van het verhaal zijn uiterst beknopt weergegeven, klaarblijkelijk op de manier van het journaal van een zeekapitein beperkt tot de feiten van waarneming, die het allerduidelijkst spreken , zondermeer, ook zonder een poging om die feiten met elkander of met een meer algemeen overzicht van het geheel in overeenstemming te brengen. De beteekenis van vele, in dit levendig verhaal voorkomende termen, moet daarom worden beperkt door het uitdrukkelijk uitgesproken doel van den zondvloed.

Dit is zulk een eenvoudige uitlegkundige regel, dat om hem vast te stellen het enkele uitspreken ervan genoeg schijnt te zijn. Maar aangezien aan beide zijden vele drijvers dezen grondregel niet genoegzaam in het oog houden, zullen we dien hier met enkele woorden toelichten.

Lang voordat de geologie opkwam, en daarmee de twijfel dien zij zou doen rijzen ten aanzien van de vraag, of de zondvloed overal op denzelfden tijd heeft plaats gevonden, was door meer dan één geleerden uitlegger opgemerkt, dat het Bijbelsche verhaal sporen droeg van te zijn geschreven door een ooggetuige, en daarom verklaard moet worden met de natuurlijke beperkingen, welke zulk een document vereischt.

Sluiten