Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat binnen des schrijvers bereik lag. Voorbeelden van dezen stelregel zijn voor het grijpen. Wanneer bijvoorbeeld Job den donder beschrijft als „rechtuit gezonden onder den ganschen hemel, en zijn licht over de einden der aarde" (Job 37 : 3), dan valt het ons niet moeilijk te begrijpen, dat dit slechts ziet op den horizont, voorzoover die zichtbaar is. want iedereen gebruikt uitdrukkingen met zulk een vanzelf sprekende beperking. Als wij zeggen: „Ieder weet het , of „Het gansche land liep uit om hem te zien", dan begrijpen wij onmiddellijk dat deze uitdrukkingen, al zijn ze volstrekt algemeen in den vorm, nochtans zeer beperkt zijn wat de beteekenis betreft.

Zoo lezen wij in Deut. 2:25, dat de schrik en vreeze van Israël te dien dage zou zijn „over het aangezicht der volkeren onder den ganschen hemel". Maar de uitlegger, die zulk een uitdrukking volstrekt letterlijk zou willen opvatten, zou niet bewijzen wat hij wilde bewijzen, maar alleen zijn eigen geringe bekendheid met de litteratuur aan het licht doen komen.

Wanneer in Gen. 41 : 54 en 57 gezegd wordt, dat er een honger was „in alle de lauden , en dat „alle landen'' in Kgypte kwamen om koren te koopen, dan zou alleen een onkundig litterator in zijn verklaring kunnen volhouden, dat dit letterlijk moet opgevat worden, en dat de bewaterde vlakten van Babel even afhankelijk waren van Egypte als de heuvelen van Judea.

Zoo ook, als de schrijver van het Boek der Koningen zegt, dat Salomo alle koningen der aarde overtrof in rijkdom, en dat de gansche aarde zijn wijsheid zocht te hooren; en als de Zaligmaker zegt, dat de koningin van Scheba gekomen is „van de uiterste einden der aarde , dan kan alleen een bekrompen en onkundig uitlegger de strikt letterlijke verklaring dezer woorden volhouden.

In Hand. 2 : 5 heet het, dat er in Jeruzalem op den dag van het Pinksterfeest menschen tegenwoordig waren „van allen volke dergenen die onder den hemel zijn"; maar wanneer ze opgesomd worden, blijkt, dat alleen de streek bedoeld wordt, die zich

Sluiten