Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het denkbeeld om op deze geslachtsregisters een chronologische berekening te baseeren, is derhalve een fundamenteele fout. Men dringt ze daarmee een doel op, dat ze niet bestemd waren te dienen, en waartoe ze ook ongeschikt zijn, door de wijze waarop ze zijn samengesteld. Wanneer bijvoorbeeld gezegd wordt, dat „Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan", dan volgt uit het welbekend gebruik van het woord „gewon", dat dit bericht even waar blijft, en evenzeer in overeenstemming met wat elders gezegd wordt, om het even of Kenan een onmiddellijk of verwijderd nazaat was van Enos; om het even of Kenan zelf werd geboren toen Enos negentig jaar oud was, dan wel iemand uit wien Kenan later voortsproot.

Met andere woorden, Kenan kan eenvoudig een verwijderd afstammeling geweest zijn uit den tak, die uit de linie van Enos voortsproot in zijn negentigste jaar.

Wij besluiten derhalve [zegt Prof. Green], dat de Schrift geen data opgeeft voor een chronologische berekening vóór het leven van Abraham; en dat de Mozaïsche berichten niet vaststellen, en ook niet ten doel hadden vast te stellen, het juiste tijdstip hetzij van den zondvloed, hetzij van de schepping der wereld.

Kan men dus [zoo gaat hij voort] uit eenige andere bron, welke ook, eenige vertrouwbare gegevens verkrijgen, welke door vergelijking met deze geslachtsregisters de viaag kunnen uitmaken of zij eiken schakel in de keten van afkomst hebben opgenomen, of gelijk in andere welbekende gevallen schakels hebben uitgelaten, dan zullen dergelijke gegevens ons welkom zijn, en de vergelijking zal zonder schroom worden aanvaard. De wetenschap moet in dit geval eenvoudig haar plicht doen, welke volgens andere stukken uit de Schrift op haar rust ten aanzien van deze geslachtsregisters.

Daarop gaat hij voort, uit de archaeologie en uit het verhaal in Genesis zelf redenen bij te brengen, waaruit zou blijken, dat de zondvloed veel vroeger moet gesteld worden dan zou volgen uit de chronologie, die men gewoonlijk uit de Schrift afleidt.

Sluiten