Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot afwatering van een oppervlakte van tweehonderd duizend vierkante mijl. Het bergland, waarin dit uitgebreide stroomnet ontspringt, ligt ruim drie duizend voet hooger dan de oppervlakte van het Baikalmeer; dientengevolge hebben de stroomen zulk een hellende bedding, dat hun erodeerend vermogen dat van middelmatige rivieren verre te boven gaat. Wanneer wij evenwel aannemen, dat het naar evenredigheid hetzelfde is als in het Mississippi-bekken, kunnen wij een benaderende berekening maken, die niet ver van de waarheid af kan zijn. *)

Lange en nauwkeurige onderzoekingen onder leiding van Humphreys en Abbott voor het gouvernement der Vereenigde Staten, hebben vastgesteld, dat het sediment, bestaande uit grint, zand en leem, dat wordt aangevoerd door de Mississippi voorbij NewOrleans, voldoende in hoeveelheid is, om in 4566 jaar één voet materiaal te verwijderen uit het geheele stroomgebied van de Mississippi, dat zich uitstrekt van de Rocky Mountains tot de Alleghenies. Al dit materiaal wordt afgezet langs de kust der delta, welke de rivier vormt in de Golf van Mexico. Het jaarlij ksch bedrag aan vaste stoffen, dat de rivier afvoert, wordt door Dana geschat op een massa van één mijl in het vierkant en zeven en twintig voet dikte.

In de meer bergachtige streek van Noord-Italië voert de Po

') Een volledig overzicht van de feiten, die betrekking hebben op den omvang der bovengrondsche erosie, is te vinden in Croll: «Climate and time". Op blz. 332 en 333 lezen we daar aldus:

Prof. Geikie acht, dat voor den tegenwoordigen omvang der erosie het volgend aantal jaren vereischt wordt door de daarbij genoemde rivieren, om één voet rotsgrond te verwijderen van de algemeene oppervlakte hunner stroomgebieden. Prof. Geikie toont daarbij aan, dat het cijfer der weggespoelde gronden, opgemaakt uit de hoeveelheid sediment dat de Mississippi afvoert, zeker niet te hoog gesteld is. De Donau doet er over: 6846 jaar; de Mississippi 6000 jaar; de Nith 4723 jaar; de Ganges 2358 jaar; de Rhöne 1528 jaar; de Hoatigho 1464 jaar; de Po 729 jaar.

Sluiten