Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk, dat het nog aanzienlijk korter geleden is. Geologisch gesproken, viel de tijd zijner formatie in het laatste deel van het tertiair, of het begin van den ijstijd.

Alles samengenomen, is dit een van de treffendste en meest overtuigende bewijzen, die tot nog toe zijn bijgebracht, voor den recenten datum van sommige der meest uitgebreide geologische veranderingen, die de wereld heeft aanschouwd, terwijl er bezwaarlijk eenige andere berekening te vinden is, waarbij de cijfers belangrijk zouden vergroot kunnen worden.

De groote Aral-Kaspische inzinking is een tweede voorbeeld van die uitgestrekte ingesloten bassins, die het onmiskenbaar blijk dragen van kort geleden, snel verloopen geologische veranderingen in de oppervlakte der aarde.

In dit geval hebben we te doen met een streek, bijna zoo groot als de Vereenigde Staten, die geen enkele uitwatering naar den oceaan heeft en waarbij de verdamping precies overeenkomt met den regenval. De oppervlakte is bezaaid met uitgedroogde meerbekkens van grooter of kleiner omvang, waarvan de meeste op hun bodem een zoutlaag vertoonen. Onder deze omstandigheden zou men natuurlijk verwachten, dat het water uit het Aralmeer en uit de Kaspische zee, evenals dat van de Doode Zee en het Groote Zoutmeer, meer zouthoudend zijn zou dan de oceaan. Toch heeft, integendeel, de Kaspische Zee maar een derde van het zoutgehalte van den oceaan, en het water uit het Aralmeer is bijkans zoo zoet, dat de dieren op de eilanden het vrijelijk drinken. Dit wordt hierdoor verklaard, dat de uitwatering naar den oceaan nog maar kort geleden heeft opgehouden te bestaan. In vroeger tijden hadden de groote rivieren, die in deze bekkens uitmonden, zooveel zoet water ingebracht, dat een uitwatering naar den oceaan noodzakelijk werd, en deze binnenzeeën daardoor gedeeltelijk zoet water bevatt'en. De veranderingen die den regenval hebben doen ver-

Sluiten