Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

Bewijzen van een zondvloed in Europa.

Volgens het verhaal van den zondvloed in Genesis moet de ramp naar de wijze van tijdrekening onder de geologen, van korten duur geweest zijn. Dit blijkt hieruit, dat de zondvloed van zulk een omvang was, dat er bijzondere maatregelen moesten «renomen worden om de dieren, tezamen met den mensch, in het teven te bewaren. En toch, indien we daarbij mogen aannemen, dat de honderd twintig jaren van waarschuwing, die aan Noach gegeven werden, een tijdperk van daling der landoppervlakte dekken, hetwelk zijn hoogtepunt bereikte in de eindcatastrophe die volgens den gewijden schrijver een jaar heeft geduurd, dan zouden we te doen hebben met een ontwikkeling der gebeurtenissen , voor het grootste deel zóó langzaam en zóó geleidelijk, dat ze' ternauwernood van jaar tot jaar kon worden waargenomen, ofschoon ze zeer waarschijnlijk de meest uitgebreide verdelging van diersoorten tengevolge had, gelijk zoo duidelijk heeft plaats grepen omtrent het einde van den ijstijd. Terwijl de meer plotselinge rijzing van het land, die in het Bijbelverhaal wordt aangeduid door den korten duur van den zondvloed, een aannemelijke verklaring geeft, gelijk we zien zulten, van een groote groep verschijnselen die we thans gaan beschrijven.

De invloed van zulk een kortstondige daling van het land onder

Sluiten