Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doende neig ik er sterk toe, om zooveel mogelijk toe te schrijven aan de rechtstreeksche werkzaamheid van den ijstijd, voornamelijk wanneer ze zulk een gemakkelijke verklaring geeft van het grootste deel der grint-afzettingen in deze streken, welke vroeger werden aangemerkt als een gevolg van de onderdompeling van het vasteland of van de werking van drijf-ijs. Maar een langer en uitgebreider onderzoek van de feiten uit de geologie der oppervlakte brengt meer en meer een aanzienlijk residu van verschijnselen aan den dag, die wijzen op een korte, post-glaciale onder-water-zetting van een groot gedeelte van Europa en Azië, sedert het optreden van den mensch.

BEWIJS UIT EUROPA.

De nagebleven sporen in Engeland en het vasteland van Europa, die tot deze conclusie nopen, zijn zeer volledig opgesomd door wijlen Prof Jos. Prestwich, een van de uitnemendste, voorzichtigste en vertrouvvbaarste der nieuwere geologen.l) De gevolgtrekkingen, waartoe Prof. Prestwich komt, gaven we reeds vrij uitvoerig weer in „Scientific Aspects of Christian Evidences".2) Maar voor ons

1) zie zijn artikel oDe omhoog gerezen oevers en het »head" of de rubbledrift in Zuid-Engeland; hun verhouding tot de driften in de dalen en den ijstijd- en over een latere post-glaciale onderdompeling", in het Quarterly Journal of the Geological Society (London), Deel XLVIII, blz. 263—343; het artikel «Bewijzen, dat westelijk Europa en de kusten der Middellandsche Zee onder water gestaan hebben op het einde van den ijstijd, of de dusgenaamde post-glaciale periode, en onmiddellijk voorafgaande aan den neohthischen of nieuwen tijd", in de Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Deel CLXXXIV (1893) A, blz. 903-984; voorts „Een mogelijke oorzaak voor het ontstaan der traditie van den zondvloeden „Over zekere verschijnselen, behoorende tot het eind der laatste geologische periode, en hetgeen deze beteekenen voor de traditie van den zondvloed", uitgegeven bij

Macmillan en Co., 1895.

2) blz. 149—162.

ï

Sluiten