Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de golven van den oceaan de duinen omhoog gebeurd en uitgewischt hebben.

De rubble-drift verschilt in belangrijke opzichten van alle gewone grintlagen, zooals men die vindt langs de rivierbeddingen of op de oevers van oceanen en meren. Het verschil komt neer op het volgende:

ie. Vooreerst verschilt de hoekigheid en de scherpte der hardere bestanddeelen in de rotsbrokken. Blijkbaar is het materiaal maar over een korten afstand voortbewogen, aangezien zoowel de stukken steen als de gebroken beenderen hun scherpe hoeken behouden hebben.

2e. Een tweede bijzonder kenmerk is, dat al het materiaal zijn oorsprong heeft uit de plaats zelf en is afgevoerd van de hoog ere gronden uit de onmiddellijke omgeving. Een feit van beteekenis, dat hiermee in nauw verband staat, is ook, dat de drift zoodanig rondom den voet van het hooger liggende land ligt geschikt, dat het is alsof ze in alle richtingen daarvandaan is weggeslingerd , en wel zóóver van den voet der hooger gelegen streken af, dat stroomend water de oorzaak der verspreiding niet kan geweest zijn. In sommige gevallen, zooals bij de zuidelijke duinen bij Port Slade, ten oosten van Brighton, strekt de drift zich van twee tot vijf mijl uit over een betrekkelijk hoog gelegen vlakte. Het materiaal is evenwel niet samengehoopt in delta's, zooals het geval zou zijn, wanneer het was overgevoerd door kleine stroomen, maar het is vrij gelijk verspreid rondom den voet der hooger gelegen streek. Ook heeft het geen geregelde formatie in zijn lagen, zooals het geval zou zijn, wanneer het was meegesleept door de werking van het gewone water.

3e. In deze afzetting ontbreken totaal alle zee- en rivierschclpcn. Dit is gewoonlijk opgevat als een afdoend bewijs tegen het ontstaan van de bezinksels gedurende een periode van onderdompeling. Volgens de meening van Prof. Prestwich echter is het eenvoudig

Sluiten