Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarschijnlijk wel het geval zal geweest zijn, te oordeelen naar de weinige overblijfselen die van hen zijn gevonden. Daar de terugtocht geheel was afgesneden door het aan weerszijden vooruitstekende voorgebergte, bleef er maar één uitweg meer over voor de gevangen kudden, namelijk naar de spelonken, die nog een weinig boven de algemeene hoogte van de vlakte waren gelegen. Hierheen drongen de kudden in groote menigte op, zich verdringende in de holen en op den grond bijeen zwermende, om dan door het water te worden achterhaald en verdelgd, loen ze verteerd waren, bleef er een verwarde massa van de beenderen over, die op of nabij de plaats, waar zij ten slotte op een hoop gedreven waren, verbrijzeld werd.

Om vroeger vermelde redenen kan het land niet /atig onder water gestaan hebben. Toen het bij tusschenpoozen van onder de wateren weer oprees, zal naar onze onderstelling het rotspuin aan de kanten van de heuvels door de uitstroomehde wateren naar beneden zijn geslingerd geworden, op de stapels beenderen die daar lagen, zoodat deze aan stukken gebroken zijn en samen met het puin de heterogene massa hebben gevormd van beenderen en rubble, waaruit de breccië bestaat. De laatste snellere rijzing, welker uitwerking zoo veelvuldig gezien wordt in de vele insnijdingen van het „head , wierp de grootere rotsblokken neer, die nu op den top van de geheele massa liggen. Scina, een onverdacht getuige, leidde af uit de hoedanigheid van de stukken rots en uit de roode klei waarin ze waren besloten — welke afkomstig is van de uiteengeslagen rotsachtige oppervlakte van de heuvels daarboven, — dat, in het geval van de Belliemi-breccië, beide het puin en de beenderen waren omlaag gespoeld van den berg Belliemi. Dit alles moet geschied zijn in een betrekkelijk zóó korten tijd, dat, ofschoon de lijken van de dieren verteerden, de beenderen toch maar weinig verandering ondergingen; en de verandering, die ze sinds hebben ondergaan, is ook niet groot, aangezien ze werden besloten in een bijna ondoordringbare breccië.

Er is dus, wat de gesteldheid betreft, in hoofdzaak, een nauwe overeenkomst tusschen deze Siciliaansche breccië en de rubble-drift

Sluiten