Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eilanden Guernsey en Jersey in het Engelsche Kanaal hebben een omhoog gerezen strand, bedekt met rubble-drift, zooals we dat vroeger hebben beschreven. Het grootste deel van het eiland Guernsey evenwel bestaat uit een hoogvlakte van granietrotsen, van driehonderd tot driehonderd vijftig voet boven den zeespiegel, maar zonder eenige den omtrek beheerschende hoogten. Het plateau is vrij algemeen overdekt met een bezinksel van löss of kleiaarde, van vijf tot tien voet dikte, dat zich uitstrekt over de hoogste punten van de oppervlakte. Het is van dezelfde hoedanigheid als op het vasteland. •

Het is niet mogelijk, deze löss-afzetting te verklaren volgens een der theorieën, die de verspreiding ervan uitsluitend toeschrijven aan overstroomingen, hetzij van de rivieren. hetzij van gletscherbeken, hetzij aan geweldige plasregens, want

op geen van beide eilanden zijn rivieren, en de waterstroomen zijn onbeduidende beekjes, die nauwelijks den laagstliggenden grond kunnen overstroomen en zeker nooit, noch in vroeger, noch in later tijden, het plateau zouden hebben kunnen bereiken, waarop het löss voorkomt. Ook zijn er geen heuvels, die boven de algemeene hoogte van de plateau's uitsteken, waarvan de afgespoelde gronden over deze vlakten konden uitgespreid zijn. Evenmin kan men toegeven, dat het löss gevormd is, toen het eiland nog met het vasteland verbonden was, en dat het zijn oorsprong dankt aan de uitbreiding van de overstrooming van het land, dat toen een deel uitmaakte van het vasteland. Want, tenzij het löss ouder ware dan het verhoogde strand, is het duidelijk, aangezien dit strand zich rondom beide eilanden uitstrekte, dat ten tijde van de afzetting van het löss deze eilanden evenals nu van het vasteland waren afgescheurd.

Het löss is werkelijk nauw verwant met het „head", en niet zelden er ook mee verbonden. Ook wordt er vaak een dunne laag van een hoekigen rubble, overeenkomende met die welke het „head" vormt, gevonden aan den voet van het löss; en daar het rubble van jonger datum is dan het strand, moet het löss insgelijks van

Sluiten