Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jonger datum zijn, en dus ontstaan zijn na de afscheiding van de eilanden van het vasteland.

Dat een uniform bezinksel van die hoedanigheid gevormd

moest worden gedurende een onderdompeling van het land zooals wij beschreven hebben, is, gelijk te verwachten was, te danken aan de vernieling der zachtere lagen aan de oppervlakte en van de uiteengeslagen rotsen door het voortdringende water. Deze vernieling was over de onder water gezette streek algemeen, en de wateren moeten troebel geworden zijn tot op een aanmerkelijken afstand van de kust (op de kust van China wordt de zee geel gekleurd over een afstand van honderd mijl van het land, door het fijne löss-zand, dat door de rivieren wordt afgevoerd), zoodat niet alleen het vasteland, maar ook de daarbij gelegen eilanden werden overdekt met een mantel van bezonken materiaal, dat werd afgezet gedurende deze perioden van betrekkelijke rust of kalmte, die, gelijk we aantoonden , voorkwamen bij de formatie van het „head". Het ontbreken van een zeeflora of -fauna wordt gereedelijk verklaard door den korten tijdsduur, dat het land onder het water der zee bedolven lag, zoowel als door de omstandigheid, dat de wateren tijdelijk ongeschikt geworden waren om door wat er in de zee leeft te worden bevolkt

Wanneer we onderstellen, dat het löss op deze eilanden werd afgezet gedurende en na de onderdompeling, dan volgt daaruit, dat het bij de rijzing van het land opnieuw in beweging geraakte, voorzooveel het lag in de richting der wegvloeiende waterstroomen, en met den hoekigen rubble werd meegesleept naar lagere streken, of althans een eindweegs verder. Dat dit het geval is geweest, blijkt uit de omstandigheid, dat het „head", hetwelk het strand bedekt, is samengesteld uit hoekigen rubble uit de omgeving, met löss of kleiaarde (afgevoerd van de hoogvlakten), die tot cement dient en hier en daar aders en bovenop liggende lagen vormt.

Eén kenmerk, dat ik op Guernsey verzuimde op te merken, komt op Jersey voor in scherp geteekende duidelijkheid. Dit is de afstand, waarop het „head" van zijn grondslag is weggestuwd.

Het eilandje La Motte ligt anderhalve mijl zuidoostelijk van St. Heiiers, aan een gedeelte van de kust, waar de oever laag is, maar

Sluiten