Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met water gevuld zijn en in verbinding staan met den oceaan.

Het bestaan van zulk een watervlakte, gelijk reeds opgemerkt werd, verklaart gereedelijk:

ie. de abnormale verspreiding van de zeehonden uit de Noordelijke IJszee, zoodat deze thans bewoners zijn gebleven van op zichzelf staande wateren, die even ver van den oceaan en van elkander verwijderd zijn als het Baikalmeer en het Aralmeer en de Kaspische Zee, terwijl er geen andere verklaring van dit ongewoon verschijnsel bestaat.

2e. De aanwezigheid van deze enorme watermassa in MiddenAzië zou eveneens gereedelijk verklaren, gelijk we zooeven hebben uiteengezet, hoe de gletschers in de Altaï- en Tien-Sjan-bergen zoozeer in omvang zijn toegenomen, aangezien het algemeen bekend is, dat vermeerderde vochtdeelen in de lucht nog van wezenlijker beteekenis zijn voor de uitbreiding der gletschers, dan een verlaging van de temperatuur. Een zware sneeuwval is een van de belangrijkste factoren in het ontstaan van een ijsperiode.

3e. Maar juist door haar verband met een verminderden regenval in het Aral-Kaspische bekken, geeft deze theorie ons den belangrijksten sleutel in handen tot oplossing van een ingewikkeld vraagstuk. Bedenkt men, dat blijkbaar het Aralmeer vroeger in de Kaspische Zee overliep, en de Kaspische Zee in de Zee van Azov, dan moet immers de vraag rijzen, hoe het is gekomen, dat de Amoe Darja en de Syr Darja, de twee groote voedingsstroomen, vroeger hun watertoevoer hebben verdubbeld, om langzamerhand te verminderen tot de tegenwoordige verhoudingen. Onze theorie lost dit raadsel op. Bij de hernieuwde rijzing van het vasteland, toen de wateren van den binnenstroomenden oceaan niet langer de binnenzee konden bereiken door de Dzjoengaarsche inzinking heen, begon de opdroging van die streek. Gedurende een langen tijd leverde de verdamping boven de binnenzee den noodigen neerslag, om den grooteren watertoevoer van de rivieren aan den noordkant der Tien-Sjan-bergen gaande te houden. Maar daar ongeveer de helft van het water,

Sluiten