Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de zegepralen van Dzjenghiz Khan waren Merv, Samarkand en Balkh steden, die in bevolking en pracht slechts weinig onderdeden voor de voorname koopsteden van de nieuwere tijden.

MEER POSITIEF BEWIJS.

Het meest afdoende bewijs evenwel van een recente beduidende inzinking dezer geheele landstreek trok onze aandacht in 1900 te Trebisonde, aan de zuidkust van de Zwarte Zee.

Op een hoogte van zeshonderd vijftig voet vindt men hier een uitgestrekte afzetting van oevergrint, dat vastzit aan den kant van de vulkanische rotsmassa, aan welker voet de stad is gebouwd. Dat grint ziet er nog zoo nieuw uit, dat men wel gedwongen is, zijn afzetting in den lateren tijd te plaatsen, terwijl het onmiskenbaar is aangebracht door een watermassa, welke op die hoogte stond, nadat de erosie van de rotsen in die streek reeds bijna geheel haar beslag had gekregen. De grintafzetting is ongeveer honderd voet dik en strekt zich een halve mijl of verder uit langs het steile bergfront. Verstrooid grint werd gevonden ter hoogte van zevenhonderd vijftig voet. Het plateau op den top van den berg echter, ter hoogte van achthonderd vijftig voet, was er volkomen vrij van. Prof. Charles R. Keyes schrijft mij, dat hij tijdens zijn excursie met de Russische geologen, gedurende de internationale conventie van 1899, uitgestrekte omhoog gerezen zeeoevers van eenzelfde hoogte waarnam bij Soudak, aan de zuidkust van de Krim, bijna tegenover Trebisonde.

Een enkele blik op een kaart van de landstreek, in den een of anderen natuurkundig-aardrijkskundigen atlas, is voldoende om aan te toonen, dat zulk een inzinking, waarbij de zuidkust van de Zwarte Zee zevenhonderd vijftig voet beneden haar tegenwoordige hoogte zou dalen, een onafgebroken zee in het leven zou roepen van daar tot de Noordelijke IJszee, zoodat al de

Sluiten