Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe dit ook moge geweest zijn. er moet op zeker tijdstip in deze laatste periode van geologische instabiliteit een algemeene verlaging van Midden-Azië hebben plaats gehad, zullen de verschijnselen verklaring vinden, waarvan we gewag hebben gemaakt, zoodat het löss verspreid is geraakt op die eigenaardige manier, en de centrale inzinking in Mongolië werd gevuld met een binnenzee.

Het staat derhalve boven allen twijfel verheven, dat er, sedert de mensch Zuid-Rusland heeft bewoond, een groote inzinking heeft plaats gehad, die oorzaak was van de verre verspreiding en de snelle opeenhooping van het löss over die enorme landstreken, welke wij beschreven hebben, en waardoor de feiten in ZuidRusland en Midden-Azië in chronologische overeenstemming gebracht zijn met die in West-Europa en Noord-Amerika, waar men weet dat overblijfselen van de menschen uit den ijstijd zijn gevonden. In vroeger tijden is de mensch zeer bepaald op het oostelijk vasteland ooggetuige geweest van veranderingen in de hoogte van het land, waardoor overstroomingen werden veroorzaakt van zulk een omvang, als welke de menschheid nu in geen duizenden jaren heeft bijgewoond.

En ongetwijfeld is de mensch op het wereldtooneel verschenen vóór de schommeling in het evenwicht der aarde uit het laatste deel van het tertiaire tijdvak, en voordat de ijstijd in zijn geheel had plaats gemaakt voor de betrekkelijke rust welke thans heerscht.

Sluiten