Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in oogenschouw nemen, die hier haar afwatering vond. Zoodoende werd de catastrophe onvermijdelijk; de dam brak door, en geheel de ontzaglijke watermassa uit het Ohio-meer stroomde door de opening. Dagen of zelfs weken moeten verloopen zijn, eer het proces ten einde liep; maar ten laatste lag het meerbekken droog. Het bovenste deel van de Ohio-vallei was vrij van water. En het Ohiomeer was verdwenen

Maar hiermee was het drama nog niet afgeloopen. Deze ontzaglijke overstroomingen bleven niet tot één enkele maal beperkt. In den volgenden winter werd de dam weer hersteld door het opnieuw \oortuitschuivende ijs, dat nu ontheven was van de smeltende invloeden der zon en waterstroomen Jaar op jaar herhaalde zich deze Horsteling. Hoe vaak, kunnen we niet zeggen. Maar ten laatste kwam er een zomer, waarin de Cincinnati-dam voor de laatste maal lioorgebroken werd, en de winter met zijn sneeuw en ijs hem niet nogmaals kon herstellen. Sinds bleef de rivierbedding voortdurend vrij en het Ohio-meer was voor altoos verdwenen uit de aardrijkskunde van Noord-Amerika

Het is volslagen onmogelijk te zeggen, hoevele jaren of eeuwen deze worsteling tusschen het meer en den dam geduurd heeft. Maar de enorme massa wrakken, die men in het dal van de Beneden-Ohio gevonden heeft, en zelfs in dat van de Mississippi beneden het punt waar ze samenvloeien, is voldoende bewijs, dat het geen korte tijd geweest is. „De eeuw der groote vloeden" vormt een treffende episode in de geschiedenis van de „terugwijking van het gletscher-ijs". Langen tijd daarna moet de vallei nog de kenteekenen gedragen hebben van deze verwoestende overstroomingen, die in heftigheid alles te boven gaan wat er thans van dien aard op de wereld bekend is. De groote overstrooming van 1885, toen het met ijs beladen water langzaam rees tot drie en zeventig voet boven laag-water-peil, zal lang in heugenis blijven in Cincinnati en bij haar inwoners. Maar zelfs deze vloed, hoe vreeselijk hij ook moge geweest zijn, zinkt in het onbeduidend niet, vergeleken bij de woedende stormvloeden, die veroorzaakt werden door het plotseling, zij het ook slechts' gedeeltelijk, doorbreken van een gletscherdam, honderden voeten

xviii

Sluiten