Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens onze meening heeft Mozes, bij de beschrijving van de schepping van het plantenrijk op den derden dag niet beschreven de schepping van de afzonderlijk bestaande soorten, als in tegenstelling met de uitgestorven soorten uit vroegere tijdperken, noch ook de schepping van deze uitgestorven soorten, als in tegenstelling met de thans bestaande soorten. Maar hij beschrijft de vestiging van het plantenrijk in zijn wetten en algemeene vormen, die voor al de opvolgende geologische tijdvakken gelden. Het groote feit, dat hier wordt geopenbaard, is, dat op den derden dag de plantenwereld haar aanzijn kreeg, met de onveranderlijke beginselen , die nu nog dat rijk beheerschen. En we vragen: Waarom zou dit niet de juiste verklaring zijn van de woorden: „En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijnen aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijnen aard" — ? De lezer gelieve op te merken, dat de twee dingen, die in deze mededeeling op den voorgrond treden, zijn: de wet, uitgedrukt in de formule „naar zijnen aard", en de algemeene vormen: „grasscheutjes", „kruid", „vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was".

Hie:over bezigt, met betrekking tot de schepping der vogelen, de heer Gladstone de volgende juiste bewoordingen:

Ongetwijfeld kan men door een zekere letterknechterij bewijzen, dat, aangezien „alle gevleugeld gevogelte'' op den vijfden dag van het hexaemeron geschapen is, de geboorte van nieuwe vogels in voortdurende tegenspraak is met den tekst van Genesis. Maareischt niet de billijkheid van het gezond verstand, het eenvoudig zóó te verstaan, dat de orde van „gevleugeld gevogelte", wat daar dan ook mee bedoeld moge zijn, haar plaats in de schepping op een bepaalden tijd heeft ingenomen, en dat van dien tijd af de verschillende families, groepen en geslachten het aanzijn hebben ontvangen?

4C.^ Het vierde groote tijdperk in het scheppingsplan, zooals de schrijver van Genesis ons dat verhaalt, raakt de vaststelling van dagen en seizoenen op de aarde, door middel van de betrekking

Sluiten