Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door hun examens te helpen. Ik moest Bijbelsche geschiedenis doceeren en ik geloofde er niet aan. Niemand van ons geloofde aan de slang die spreekt, aan de Egyptische wonderen, aan Samson, Jona met den walvisch, en de rest. Alles om mij heen was zoo vuil en onbehaaglijk. Ik hunkerde naar een ruimer leven, naar meer kennis. Ik snakte naar de zon. Om kort te gaan, ik was diep ongelukkig. Thuis ging alles hoe langer hoe erger; dikwijls was ik de eenige kostwinner en waren mijn weinige shillings in de week ons eenig inkomen. Mijn broeder Salomon werd groot, maar kon geen behoorlijke betrekking krijgen, omdat hij op Sabbath niet mocht werken. O, als u wist hoe jonge levens bij het intreden van hun loopbaan worden bemoeilijkt en schipbreuk lijden, door dien éénen vloek van den Sabbath, dan zoudt u niet wenschen, dat wij in ons isolement volharden. Ik werd half dol van verontwaardiging, als ik mijn vader eiken dag zijn smeekbeden hoorde richten tot den Hemel, die doof bleef."

Hij wilde nu geen tegenwerpingen maken. Zijn oogen waren vochtig.

„Ga verder," mompelde hij.

„Er is niets meer te vertellen. Mevrouw Henry Goldsmith trad als dea ex machina op. Zij had geen kinderen en kreeg het in haar hoofd mij aan te nemen. Ik was natuurlijk in de wolken, hoewel bezorgd voor mijn broeders en zusters. Maar mijn vader beschouwde het als een onverhoopt geluk. Zonder mij te raadplegen, zorgde mevrouw Godsmith dat hij met de andere kinderen naar Amerika ging; zij bezorgde hem werk bij familie te Chicago. Ik denk dat zij bang was, dat zij mijn familie voortdurend op haar dak zou hebben. In den beginne was ik bedroefd, maar toen ik over de smart van het afscheid heen was, gevoelde ik mij verlicht van hen af te zijn, vooral van mijn vader. Ik weet dat het stuitend klinkt, maar ik kan nu al mijn ijdelheid bekennen, want ik heb geleerd dat alles ijdelheid is. Ik dacht dat het Paradijs zich voor mij opende. Ik kreeg de beste meesters en behaalde een graad aan de Londensche Universiteit. Ik reisde,

/

Sluiten