Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongen man met de anjelier en den rooden, zijden zakdoek, die waarschijnlijk met een rijtuig naar de Derby rijdt, en, wie weet, een café-chantant exploiteert. Het lijkt haast ongelooflijk dat hij van dien ouden Puriteinschen stam komt."

„In het geheel niet," zeide Esther. „Als u meer van onze geschiedenis wist, zoudt u inzien dat dat heel gewoon is. Wij hunkerden altijd naar de Goden der Heidenen en hielden altijd veel van pracht — getuigen onze tempels. In elk land hebben wij groote kooplieden, ministers, viziers en edelen voortgebracht. Wij bouwden kasteelen in Spanje (geen luchtkasteelen) en paleizen in Venetië. Wij hebben heiligen en zondaars, vrijgeesten en asceten, martelaren en geldschieters gehad. „Polariteit" noemt Graetz het tegenstrijdige in onze geschiedenis. Ik stel mij den Jood voor als de oudste zoon van den tijd, de schepping rakend en reikend tot in de toekomst, de ware blasé van het heelal — de Wandelende Jood, die overal is geweest, alles heeft gezien, gedaan, geleid, gedacht en — geleden."

„Bravo! Bepaald een staaltje van Beaconfieldsche gezwollenheid," zeide Sidney lachend, maar toch verbaasd. „Men zou denken dat u uw best deedt, u te doen gelden tegenover de oude pairs van dit parvenu-rijk!"

„Het is de zuivere historische waarheid," zeide Esther bedaard. „Wij weten zoo weinig van onze eigen geschiedenis; hoe kan het ons dan verwonderen dat de wereld er onkundig van is? Denk aan de rol, die de Joden hebben gespeeld: Mozes die aan de wereld haar zedeleer gaf, Jezus haar geloof, Jesaja haar voorstelling van het duizendjarig rijk, Spinoza haar cosmische wijsbegeerte, Ricardo haar staathuishoudkunde, Karl Marx en Lassalle haar socialisme, Heine haar bekoorlijkste poëzie, Mendelssohn haar vredigste muziek, Rachel haar hoogste tooneelspeelkunst. En denk dan eens aan den Jood, zooals die gewoonlijk in de Amerikaansche humoristische bladen wordt voorgesteld. Daarin ligt de ware comedie, te diep om er om te lachen."

„Ja, maar de meeste Joden, die u opnoemt, waren uit-

Sluiten