Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sjmoel. De oude man had een stoffigen hoogen hoed op en droeg een ouderwetsche, niet dicht geknoopte overjas. Zijn haar en baard waren nu heelemaal wit en het sprekend gelaat, met tallooze rimpels doorploegd, was vertrokken van smart en verbazing. Hij had iets van een ouden profeet en van een sjofelen dwalenden krankzinnige. Dat de zoon, wat nog nooit gebeurd was, van de S?akr-plechtigheid was weggebleven, had het gezin van den rabbi doodelijk verontrust. Alleen de dood, of een gevaarlijke ziekte kon den jongen terug houden. Het duurde lang voordat de rabbi er toe kon besluiten de Hagodah (het Paaschverhaal) te beginnen zonder zijn zoon, die de gebruikelijke eerste vraag moest doen, en toen hij het deed, wachtte hij elk oogenblik om te luisteren naar de voetstappen op straat, of naar het geluid van den wind buiten. De heilige vroolijkheid van het feest was verstoord ; een zwarte wolk overschaduwde het helderwitte tafellaken ; aan het avondeten kon hij nauwelijks een brok door de keel krijgen. Maar de Seder was afgeloopen en nog was er taal noch teeken van den vermisten gast, geen woord tot opheldering. In kwellenden angst liep de oude man naar de kamers van zijn zoon. Daar vernam hij dat deze er den geheelen dag niet was geweest. Nog meer werd hij daar gewaar; want de mezoezoh (buisje, bevattende een perkamenten rol met Joodsche verzen), die hij aan den deurpost had bevestigd toen Levi de kamers betrok, was er niet meer en rabbi Sjmoel begon nu te vreezen, dat Levi zijn maaltijden niet had gebruikt in het kosjere restaurant in Hatton Garden, zooals hij plechtig beloofd had. Maar zelfs die vreeselijke gedachte werd overheerscht door de vrees, dat hem een of ander ongeluk was overkomen. Een uur lang liep hij voor het huis op en neer, de intervallen van vergeefs vragen vullende met korte wandelingen in de buurt, want hij was vast besloten niet bij zijn vrouw thuis te komen zonder bericht van hun kind. Het rustelooze leven van de groote verlichte straten was bijna iets nieuws voor hem, want zelden strekten zijn wandelingen door Londen zich

Sluiten