Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ze zijn zoo beestig egoïstisch. Maar zijn Engelsch wordt beter en zijn ideeën zijn vernuftig, en vrij wat interessanter dan die vreeselijk vervelende lange brieven van Goldsmith, die u bepaald wilt opnemen."

Raphael bloosde een beetje en begon in het nieuwe en mooiere redactiebureel met zijn gewone lompe stappen op en neer te loopen, driftig aan zijn pijp trekkend. Het vertrek zag er minder naakt uit dan het vorige; de vloer was bedekt met oude couranten en stukken van brieven. Een groote afbeelding van een stoomschip, het geschenk van een stoomvaartmaatschappij stond tegen een der muren.

„Met dat al wordt onze letterkundige voortreffelijkheid," aldus ging Sampson voort, „verduisterd door onze tekortkomingen op het stuk van geboorten, huwelijken en sterfgevallen. Dat werkt ons in den grond. Waartoe dient uw doorwrochte verhandeling over de Grieksche vertaling van het O. Testament, als het publiek volstrekt verlangt te weten wie gestorven is?"

„Ja, dat vrees ik ook," zeide Raphael, een groote kolom rook uitblazend.

„Ik ben er zeker van. Als u me maar meer vrijheid wilde laten, zou ik die kolom zeker beter krijgen. We kunnen althans een beter figuur maken. Ik zou het gevaar voor ontdekking vermijden, door het tooneel te verplaatsen naar vreemde landen. Ik zou sommige menschen te Bombay laten trouwen, sommigen te Kaapstad laten sterven en de balans goed maken door anderen te Cairo en Cincinnati in het leven te roepen. Onze concurrenten zouden het van ons in locale belangrijkheid winnen, maar we zouden hen in het cosmopolitische de loef afsteken."

„Neen, neen, denk aan dien mesjommed, (afvallige)," zeide Raphael glimlachend.

„Het was heusch een echte; als u me had toegestaan een sterfgeval te verzinnen, zou ons die onaangenaamheid zijn bespaard gebleven. Wij hebben gelukkig deze week een sterfgeval en ik zal er zeker nog een opvisschen in de dag-

Kleinkinderen van het Ghetto. 10

Sluiten