Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Hij veranderde de sekse in het bericht.

Raphael lachte' hartelijk.

„Bewaar het — we hebben nog een dag — we zullen

zien."

„Heel goed," zeide Sampson met gelatenheid. „Misschien hebben we tegen morgen een buitenkansje en kunnen wij zingen: „Een kind, een zoon is ons geboren." A propos, heeft u dien brief gezien, waarin wordt geklaagd, dat we die aanhaling gebruikten, op grond dat ze uit het Nieuwe Testament is?"

„Ja," zeide Raphael glimlachend. „Natuurlijk kent de man het Oude Testament niet, maar ik schrijf zijn dwaling hieraan toe, dat hij Handel's Messias gehoord heeft. Het verwondert mij dat hij niet opkomt tegen het ochtendgebed, omdat het Onze Vader daarin voorkomt, of tegen Mozes, omdat deze zeide: „Gij zult uw naaste lief hebben als u zelf."

„En toch zijn dat de soort menschen, naar wier pijpen couranten moeten dansen," zeide de tweede redacteur. „En •dat doen wij niet. Wij hebben onze berichten uit de provincies tot éen kolom beperkt. Mijn idee zou zijn er twee bladzijden van te maken, geen naam weg te laten en meer adjectieven er in te brengen. Elke naam, dien wij vermelden, beteekent minstens éen nummer verkocht. Waarom kunnen we niet alle weken een paar honderd namen binnen sleepen?"

„Dat zou onze oplaag heelemaal nominaal maken," zeide Raphael lachend, die Sampson's idee niet ernstig opnam.

De kleine Sampson was niet alleen de Mephistopheles van het bureel, die de schuldelooze ziel van den hoofdredacteur met al de slimme streken van een ouden gediende in de journalistiek belaagde; hij was ook van groot nut door Raphael te beschermen tegen de duizend en een valstrikken, die den redacteurszetel even gevaarlijk maken voor hem, die daarop plaats neemt, als die van Sweleney Todd; tegen hen die smaadschriften als nieuwsberichten of als advertenties geplaatst trachtten te krijgen; tegen hen die zich zelf opvijzelden en die van haarkloven hun studie maakten. Hij

Sluiten