Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spaansche sekte legde andermaal den geest van uitsluiting aan den dag, die haar geschiedenis kenmerkte.

Bij deze binnenlandsche problemen kwam de verschrikkelijke immigrant nog als een doren te meer. Zeer dikwijls werd het slachtoffer van vervolging op het vasteland naar Amerika voortgeholpen, maar het denkbeeld dat hij den inlandschen arbeid benadeelde bleef in de hoofden der Engelschen hangen en de Joodsche leiders beijverden zich dat weg te nemen, den immigrant bijkans als een weldaad voorstellend. In wanhoop trachtte men hem te ver-engelschen door gesprekken in jiddisj. Met de quaestie der arme vreemdelingen hing samen de terugkeer naar Palestina. De Heilige Land-Liga bleef nog altijd op Sion bouwen en De Vlag was in zooverre op haar hand, dat zij het oude Vaderland als tooneel voor landbouw-proefnemingen verkoos boven de gronden in Zuid-Amerika, die anderen voorstelden. Algemeen besefte men, dat de verlossing van het Judaïsme grootendeels lag in den terugkeer naar het land, na verscheiden eeuwen van minder primitieve en vernederende bezigheden. Toen Zuid-Amerika was gekozen, was Strelitski de eerste, die de Liga aanried dé proef in de hand te werken, volgens het beginsel dat een half brood beter is dan geen brood. Maar voor de orthodoxen werden de moeilijkheden der wedergeboorte door de spade vergroot door de instelling van het Sabbath-jaar in de Vijf Boeken Mozes, waarbij werd bevolen dat de grond om de zeven jaar braak zou liggen. Het trof juist dat het de zevenjarige rusttijd was en de vrome pachters in Palestina leden als vrijwillige martelaren gebrek. De Vlag opende een inschrijving ten hunne behoeve. Raphael wilde bovenaan de lijst teekenen met twintig pond, maar op raad van Sampson maakte hij daarvan een reeks kleine bijdragen, over verscheiden weken verdeeld en gekoppeld aan denkbeeldige namen en initialen. Ziende dat zoovele andere lezers bijdroegen, voelden weinige lezers zich geroepen zich zelf een schatting op te leggen. De Vlag ontving een sierlijke dankbetuiging van een aantal rabbi's uit Palestina

Sluiten