Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den eersten redacteur een geheelen dag ellendig maakte. Tot vergoeding had Raphael genoegdoeningen waarvan de kleine Sampson verstoken was en werd hij verblijd door openbaringen van ernst en godsvrucht in brieven, die voor Sampson niets anders inhielden dan slecht Engelsch.

Iets wat hen beiden aan het lachen bracht had plaats na hun gesprek over den lezer, die opkwam tegen aanhalingen uit het Oude Testament. Er kwam een pakje met vier oude nummers van De Vlag, vergezeld van een brief. De brief luidde als volgt:

Geachte Heer!

Uw bediende kwam gisteravond betaling vragen voor vier advertenties van mijne Paasch-kruidenierswaren. Maar ik ben van gedachten veranderd en heb ze niet noodig en ben daarom zoo vrij u de vier mij gezonden nummers terug te zenden. U zult zien dat ik ze niet heb opengeslagen, of vuil gemaakt; schrap dus de vordering in uw boeken door.

Met achting,

IsAAC WOLLBERG.

„Hij denkt blijkbaar dat de hem gezonden nummers de advertenties zijn!" gilde de kleine Sampson het uit.

„Maar als hij zoo onwetend is, hoe kon hij dan dien brief schrijven ?" vroeg Raphael.

„O, waarschijnlijk schreef de sjammes (pedel van de Kerk) dien voor hem voor twee pennies."

„Dat is bijna net zoo vermakelijk als de historie met Karlkammer," zeide Raphael.

Karlkammer had een lang artikel ingezonden over de Sabbath-jaar-quaestie, dat Raphael had nagezien en opgenomen, met Karlkammer's titel er boven en Karlkammer's naam er onder. Toch erkende Karlkammer het nooit voor

Sluiten